Uren- en onkostenregistratie

Uren- en onkostenregistratie

Het vastleggen van de uren en onkosten is steeds belangrijker geworden. Je wil direct weten of er meer of minder uren zijn gemaakt op een project en of er onvoorziene onkosten zijn gemaakt, die eventueel betaald moeten worden door de opdrachtgever.
Met de RentBuddy BackStage App op jouw telefoon zal het registeren makkelijker en sneller verlopen.

Urenregistratie

Het vastleggen van uren kan per project, maar ook zonder een project zijn uren vast te leggen in RentBuddy.  Alle uren die geschreven worden kunnen gecontroleerd en aangepast worden vanuit RentBuddy.  Het is eveneens mogelijk om uren vast te leggen door een periode op te geven middels een begin – en einddatum.

Werksoorten

Alleen het aantal uren opgeven of een begin- en eindtijd opgeven is soms niet voldoende. Je wilt uiteraard ook weten waaraan die uren zijn besteed. Daarom heb je de mogelijkheid om een onbeperkt aantal vaste werksoorten aan te maken, waardoor je een mooi overzicht krijgt van de gemaakte uren en waaraan deze zijn besteed. Denk bijvoorbeeld aan kantooruren, opbouw, break, projectmanagementuren etc.

Contracturen / werktijden

Bij werknemers kan je contracturen per maand of werktijden per dag vastleggen. Deze informatie zal worden gebruikt om een helder overzicht te geven van de bestede uren van de werknemers. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden in de periodieke afrekeningen.

Jaaroverzicht urensaldo

Wanneer je gebruik maakt van contracturen, heb je de mogelijkheid om in een jaaroverzicht, per maand, het saldo op te vragen van de gemaakte c.q. geschreven uren per werknemer.
Dit overzicht kan je gebruiken voor je salarisadministratie.
Het jaaroverzicht kan compact maar ook zeer uitgebreid zichtbaar gemaakt worden. Wanneer je graag gebruik maakt van werktijden per dag, kan er per maand een overzicht uit worden gedraaid van de gemaakte  c.q. geschreven uren per werknemer.
Dit overzicht is zeer gespecifieerd en kan tevens gebruikt worden voor de salarisadministratie. 

Urencorrectie

Het is mogelijk om automatisch urencorrecties toe te passen op de geschreven uren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch afschrijven van lunchpauzes.

In- en uitklokken

Per werknemer kan je een pincode vastleggen voor het in- en uitklokscherm dat verwerkt is binnen onze applicatie. Zo kan er vanuit een werkplek op kantoor of magazijn in- en uitgeklokt worden. Uiteraard kan ook via de telefoon met de RentBuddy BackStage App in- en uitgeklokt worden. Alle uren die vastgelegd worden kunnen per project, maar ook zonder een project worden vastgelegd.

Verlofsaldo

RentBuddy heeft een personeelsplanning waarin tevens verlofaanvragen aangemaakt kunnen worden. Tijdens het fiatteren van die verlofdagen door de leidinggevende van die werknemer, zal ook berekend moeten worden wat er met de verlofuren van een werknemer gebeurt. Per werknemer kan er een “start verlofuren” en “openstaande verlofuren” bijgehouden worden. Uiteindelijk krijg je een overzicht van het verlofsaldo per werknemer die kan worden gebruiken voor jouw salarisadministratie.

Afdrukken urenoverzicht

Het afdrukken van de geschreven uren is mogelijk vanuit RentBuddy. Urenoverzichten kunnen afgedrukt en gefilterd worden op periode, werknemer en/of project/dossier. 

Onkostenregistratie

Onkosten kunnen vastgelegd worden per project, maar ook zonder een project. Wanneer je onkosten vastlegt “achter” een project, zal dit meegenomen worden in de nacalculatie.  

Vast tarief voor onkosten

Je kunt een vast tarief vastleggen per onkostensoort. Wanneer dit wordt overschreven, zal dit aangegeven worden.

Bijlage bij onkosten

Een foto van jouw kassabon of factuur voor de onkosten wil je ook direct vast kunnen leggen in RentBuddy. De bijlage kan direct gekoppeld worden achter een onkostenregistratie.
Vanaf jouw telefoon kan er via de RentBuddy App direct een foto of bijlage toegevoegd worden.

Afdrukken kostenoverzicht

Het afdrukken van de vastgelegde onkosten is mogelijk vanuit RentBuddy. Kostenoverzichten kunnen afgedrukt en gefilterd worden op periode, werknemer en/of project/dossier

Declareren van uren per dossier ​

Het is mogelijk dat je speciale projecten hebt waarbij uren op een andere manier gefactureerd dienen te worden. Bijvoorbeeld uren als service. De zogenaamde ‘uurtje-factuurtje’ projecten. Indien dit bij uy het geval is, komen wij er tijdens een demo graag op terug.

Beheer jouw projecten sneller
dan voorheen

De meest complete ERP
oplossing voor de verhuurbranche

RentBuddy CRM mag zich meten met gerenommeerde CRM applicaties en koppelingen naar Postcode en KvK.

Materiaalbeheer

Van losse verhuurartikelen, tot los- en vast samengestelde artikelen, combinaties en alternatieven.

Multi-warehouse

Van een enkele opslagruimte tot meerdere magazijnen met transfers en interne verplaatsingen van materiaal.

Offertes, verhuur en verkoop

Van offerte tot opdrachtbevestiging en van inhuur, inkoop tot verkoop- en installatieprojecten.

Personeel- en wagenplanning

Gedetailleerde tijdschema’s, uitnodigen van personeel en toewijzen van functies aan jouw projecten.

Uren- en onkostenregistratie

De personeelsmodule voorzien van de uren-, onkosten- en verlof- en overurenregistratie

Backstage mobiele app

Zowel eigen medewerkers als freelancers voorzien van callsheets, feedback en reparatiemeldingen.

Service, repair- en onderhoud

Beheer jouw eigen materialen of service en/of reparaties aan materialen van derden, alsmede inzage in keuringsdagen.

Financiële administratie

Een volledig geïntegreerde Financiële Administratie of koppelingen met externe Financiele pakketten.